Algemene Voorwaarden Creatieve Opdrachten

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen inzake creatieve opdrachten (in woord en in beeld) tussen studio – paus bv en de opdrachtgever. Deze opdrachten betreffen enerzijds opdrachten in woord zoals copywriting, ghostwriting, het uitwerken en brengen van ceremonies (niet limitatief) en anderzijds opdrachten in beeld zoals fotografie-opdrachten en grafisch werk. Ook opdrachten waarin fotografie en tekst worden gecombineerd (bvb. het product houvast) vallen onder deze voorwaarden. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van een bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door studio - paus. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2: Definities

2.1. studio - paus: besloten vennootschap met ondernemingsnummer 0766.419.269 , met als adres 9000 Gent, Vijvermeerspark 27, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders Niels Van Couter en Melanie Goethals, haar medewerkers of eventuele derden die in opdracht van studio – paus een opdracht uitvoeren. 

2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van studio - paus inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. studio - paus mag als zijn opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan studio - paus wordt verstrekt.

2.3. Een tekst, ceremonie, gedicht, website(s), fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product: de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

2.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

Artikel 3: Prijs en offertes

3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en btw, tenzij anders vermeld. 

3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Een offerte of prijzen in een prijsbrochure blijft gelden tot een maand na het versturen ervan. Nadien kunnen de prijzen wijzigen.

Artikel 4: Overeenkomst, voorschot en annulatie

4.1. Een orderovereenkomst tussen studio - paus en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van tekst, foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van studio - paus.

4.2. Voor het fotograferen van huwelijken of het creëren van een huwelijksceremonie: de orderovereenkomst tussen studio - paus en de opdrachtgever komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of data worden door studio - paus ingeboekt en door middel van het voorschot definitief bevestigd (zie 4.3). Indien de opdrachtgever de datum wil verplaatsen naar een ander tijdstip, om welke reden dan ook, kan studio - paus een administratieve kost van €250 aanrekenen. Het verplaatsen naar een andere datum is daarbij enkel mogelijk als studio - paus nog beschikbaarheid heeft. Indien studio - paus niet beschikbaar is, wordt de opdracht aanzien als ‘geannuleerd’ en gelden de bepalingen van art. 4.5.

4.3. Voor het fotograferen van huwelijken of het creëren van een huwelijksceremonie: de overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 40% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door studio - paus. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft studio - paus het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat studio - paus schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

4.4. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. 

4.5. Ingeval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt studio - paus als volgt vergoed: 
- bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. 
- bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. 
- bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.

4.6. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd: 
- uitstel 24 uur voordien: minimum 50% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 
- uitstel 48 uur voordien: minimum 25% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 
- uitstel 72 uur voordien: minimum 15% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 
- uitstel meer dan 72 uur voordien: alle aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.

Artikel 5: Vrij Werk

5.1. Vrij Werk  is een overeenkomst tussen studio - paus en de wederpartij, waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van studio - paus, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. studio - paus beslist autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het Vrij Werk statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. studio - paus kan dit bv. beslissen indien zij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. 

5.2. In dit geval zijn de bepalingen van art. 13 integraal van toepassing.

Artikel 6: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – kaartjes – albums - andere) / wijziging van de bestelling

6.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

6.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

6.3. Een bestelling verbindt studio - paus niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

6.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

6.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machine stilstanden in afwachting van het “goed voor order”.

Artikel 7: Betalingen

7.1. De facturen van studio - paus zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

7.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro, tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan studio - paus en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

7.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag kan overmaken op de bankrekening van studio - paus. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

Artikel 8: Levering, verzending, onkosten

8.1. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar studio - paus haar bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient studio - paus hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen.

8.2. Alle bestellingen worden door studio - paus verzonden via gewone post. De kosten voor een express verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever.

8.3. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door studio - paus onbeschadigd retour worden ontvangen. studio - paus is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop studio - paus beroep doet ter verzending van de bestellingen.

8.4. studio - paus levert enkel aan adressen in Europa.

8.5. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. 

8.6. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling. Het volledige bedrag moet door studio - paus ontvangen zijn, alvorens tot levering wordt overgegaan. 

8.7. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door studio - paus vastgesteld. Indien studio - paus en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft studio - paus het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.8. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd. 

8.9. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om studio - paus daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

8.10. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij studio - paus toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

8.11. studio - paus is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium
doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door studio - paus aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van studio - paus kunnen maximum tot 50% van zijn honorarium worden aangerekend.

8.12. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden maximum tot 50% van het dag honorarium.

8.13. Foto’s worden afgeleverd via een online galerij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  Hoeveel foto’s worden afgeleverd is afhankelijk van de opdracht en zal per opdracht omschreven worden. 

Artikel 9: Overmacht

9.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is studio - paus gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden studio - paus te vergoeden voor het reeds verrichte werk. studio - paus is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

9.2. In geval van overmacht dient studio - paus de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht studio - paus te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

9.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

9.4. Ingeval de overeenkomst door studio - paus niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen studio - paus en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht studio - paus in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan studio - paus aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. studio - paus verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

Artikel 10: Kwaliteit van het werk

10.1. studio - paus verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. Ook opdrachten in geschreven of gesproken woord zullen steeds in de eigen stijl en volgens de kwalitatieve maatstaven die studio – paus hanteert, opgeleverd worden.

10.2. studio - paus heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

10.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door studio - paus slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan studio - paus is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn. 

10.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van studio - paus voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. De geleverde prestaties en diensten van studio - paus zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

11.2. studio - paus moet, indien van toepassing, de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra studio - paus de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.

11.3. studio - paus draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

11.4. studio - paus is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

11.5. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. 

11.6. studio - paus is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

11.7. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van studio - paus beperkt tot het factuurbedrag.

11.8 studio - paus kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens het uitvoeren van de opdracht.

11.9. studio - paus kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of na het uitvoeren van de opdracht.

11.10. studio - paus is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan studio - paus niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan studio - paus de goederen laten verzekeren en is studio - paus gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

11.11. studio - paus is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeelding rechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever studio - paus vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens studio - paus ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.

11.12. De aansprakelijkheid van studio - paus bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. studio - paus is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

11.13. studio - paus is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

11.14. studio - paus is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x-stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van studio - paus volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van studio - paus toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

Artikel 12: Klachten

12.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij studio - paus hiervan op de hoogte stellen per e-mail: contact@studiopaus.com

12.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan studio - paus. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.

Artikel 13: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.) 

13.1. studio - paus behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s, tekeningen en/of teksten, noch in analoge, noch in digitale vorm, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van studio - paus te vermelden bij iedere publicatie.

13.3. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

13.4. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet.  Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.

13.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door studio - paus schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van studio - paus haar tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in haren hoofde slechts voor de uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft studio - paus het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto’s of de teksten tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de teksten, de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

13.6. Het is voor beide partijen verboden de teksten of foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de teksten of foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de teksten of foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door studio - paus. Indien teksten of foto’s gebruikt worden om commercieel te exploiteren, kan studio - paus hier een meerprijs voor vragen. 

13.7. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van de teksten, het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding  “© studio - paus”. Het is de opdrachtgever verboden de teksten of foto’s op welke manier dan ook te wijzigen. Onder ‘wijziging’ wordt verstaan: inkorten van de tekst, aanpassen van de woorden of interpuncties, bijsnijden van beelden, aanpassen van kleuren en contrasten of andere visuele wijzigingen. 

13.8. studio - paus behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op alle teksten, het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever. 

13.9. Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© studio - paus” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van studio - paus, zal de opdrachtgever studio - paus een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 Eur per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van studio - paus om een hogere schadevergoeding te eisen. 

13.10. De opdrachtgever mag in géén geval foto’s of teksten doorgeven aan derde partijen zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van studio - paus. Voor elke mogelijke publicatie moet studio - paus zijn/haar goedkeuring geven. studio - paus behoudt zich het recht om bijkomende vergoedingen te vragen n.a.v. auteursrechten bij publicaties.

Artikel 14: Portretrecht

14.1. studio - paus heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of fotowedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email. 

Artikel 15: Bewaring van de bestanden

15.1. De foto’s die door studio - paus werden gemaakt, worden minimaal 30 dagen na factuurdatum digitaal bewaard.

Artikel 16: Garantie

16.1. Indien na het afwerken van het foto-ontwerp een fout in de tekst is geslopen die door de opdrachtgever foutief was doorgegeven, dan maakt studio - paus het ontwerp opnieuw met een korting van 15%.

Artikel 17: Wijzigingen voorwaarden

17.1. studio - paus kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

18.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen studio - paus en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.